Photos: Danilla & Mondo Gascaro @ Camden Cikini

  • 0

Photoset feat. Danilla & Mondo Gascare (2/13) from last night show. Taken using Nikon D750, Sigma 35mm F 1.4 ART Lens, and Nikon 14-24mm.

Danilla Mondo Camden Cikini by Hafiyyan Faza-5

Danilla Mondo Camden Cikini by Hafiyyan Faza-7

Danilla Mondo Camden Cikini by Hafiyyan Faza-2

Danilla Mondo Camden Cikini by Hafiyyan Faza-10

Danilla Mondo Camden Cikini by Hafiyyan Faza-12

Danilla Mondo Camden Cikini by Hafiyyan Faza-16

Danilla Mondo Camden Cikini by Hafiyyan Faza-22

Danilla Mondo Camden Cikini by Hafiyyan Faza-17

Danilla Mondo Camden Cikini by Hafiyyan Faza-24

Danilla Mondo Camden Cikini by Hafiyyan Faza-19

Danilla Mondo Camden Cikini by Hafiyyan Faza-20Danilla Mondo Camden Cikini by Hafiyyan Faza-25

Danilla Mondo Camden Cikini by Hafiyyan Faza-26

Danilla Mondo Camden Cikini by Hafiyyan Faza-23

  • 0